• Family Group - Social Media

„Aktywność, efektywność, radość”

W Rodzinnym Przedszkolu „Family Pre-School” korzystamy z koncepcji i metod, które przynoszą najlepsze efekty w edukacji dzieci, aktywizują wszystkie sfery rozwojowe i są jednocześnie źródłem radości.

Koncepcja pedagogiczna Marii Montessori

W przedszkolu wykorzystujemy podstawowe założenia  pedagogiki M. Montessori. W związku z tym:

  • tworzymy grupy mieszane wiekowo
  • przygotowujemy otoczenie do rozbudzania potrzeb rozwojowych dziecka
  • w pracy uwzględniamy „wrażliwe fazy rozwoju”, w których dziecko ma największe możliwości edukacyjne
  • tworzymy materiał dydaktyczny zgodny z zasadami tej koncepcji pedagogicznej

 

Pedagogika zabawy Klanza

To bardzo znacząca metoda wykorzystywana przez nas do integrowania dzieci, wytwarzania u nich poczucia bycia w grupie i radości. Wszystkie zabawy pozwalają na aktywizację każdego uczestnika, a ich emocjonalne aspekty rozładowują napięcia. Posiadają one wiele elementów twórczych, a co istotne – pozbawione są często elementów rywalizacji.
 

Naturalny model nauki języka Ireny Majchrzak

Świat liter, pisma i druku jest czymś naturalnym w życiu dziecka. W naszym przedszkolu dziecko kontaktuje się z literami od początku edukacji, zaczynając od swojego imienia. Ma to znaczenie nie tylko edukacyjne, ale i motywujące.
 

Metoda sylabowa

Metoda sylabowa jest znana od wielu lat i często wykorzystywana w terapii pedagogicznej do przezwyciężania trudności dzieci w czytaniu i pisaniu.  Celem nauczania tą metodą jest całkowite wyeliminowanie głoskowania z nauki czytania oraz wykorzystanie naturalnej skłonności każdego człowieka do mówienia sylabami.
 

Elementy glottodydaktyktyki

Glottodydaktyka to uczenie dzieci płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Technika polega „ślizganiu się” podczas czytania z głoski na głoskę (w sylabach lub w wybranych, krótkich wyrazach, które zawierają głoski dające się trwale wydłużać),
 

Elementy programu edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zgodnie z tym programem umożliwiamy dzieciom kontakt z konkretem i doświadczanie wszystkimi zmysłami, aby zrozumiały aspekt ilościowy, miarowy i porządkowy liczby.
 

Edukacja przez ruch

Ta metoda pracy pozwala dzieciom na integrację sensoryczną i procesów umysłowych. Procedury rytmicznego poruszania się podczas zajęć pozwalają dzieciom na doświadczanie swobody, radości, wyzwalają aktywność i chęć uczenia się. Zajęcia tego typu wspierają jednocześnie rozwój dziecka w czterech obszarach: intelektualnym, społecznym, emocjonalnym oraz fizycznym.
 

Metoda projektu

Wszelkiego rodzaju zadania badawcze dotyczą najbliższego otoczenia dziecka. Wykorzystujemy naturalną ciekawość poznawczą dzieci. Zachęcamy je do prowadzeniu badań zgodnych z ich zainteresowaniami i zapisywania wyników tych obserwacji. Nasi nauczyciele stymulują dzieci kierując ich uwagę na obszary, które są zgodne z programem pracy.